ចេនឡា

  • ឈ្មោះ : ឈ្មោះចិន
  • ទឹកដី : អណាចក្រមួយមានទឹកដីធំទូលាយ : នគរចេនឡាគោក & នគរចេនឡាទឹក
  • រដ្ឋាភិបាល : មានក្សត្រជាអ្នកគ្រប់គ្រង
  • ជំនឿ : ឈ្មោះកុម្ព & ទេពអប្សរមេរា
  • ដៃ : ដៃខាងស្តាំ
  • ម្ហូបអាហារ : ទឹកដោះគោ & ស្ករ & គ្រាប់ល្អិត & បាយ
  • វិធីរៀបការ : ប្រុស ➡️ ស្រី

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다.