ការសង្ខែបអត្ថបទព័ត៌មាន

  1. អានព័ត៌មានទាំងមូល & ស្វែងយល់ខ្លឹមសារ ឱ្យបានច្បាស់លាស់
  2. ស្រង់យកគំនិតធំៗ, ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ, ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ
  3. ប្រមូលគំនិត ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ ជាព្រឹត្តិការណ៍ធំនីមួយៗ
  4. រៀបចំគំនិត ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ តាមលំដាប់លំដោយ
  5. និយាយ ឬ សរសេរអត្ថបទឡើងវិញ

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다.